Конкурси за академични длъжности – ДВ, брой 67 от 04.08.2023г.

Институтът по философия и социология при БАН – София, обявява конкурси за: доцент, професионално направление 2.3. Философия (Онтология), за нуждите на секция „Онтология и епистемология“ – един; главен асистент, професионално направление 2.3. Философия, за нуждите на секция „Философия на науката“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и […]

» Read more

Участие на учени от ИФС в 13th International Whitehead conference

Нашите колеги проф. емеритус дфн Веселин Петров и гл. ас. д-р Петя Климентова участваха в авторитетната международна конференция “13th International Whitehead conference”, проведена в Мюнхен, Германия от 26 до 29 юли 2023 г., с участието на повече от 100 участника от няколко континента. Професор Петров изнесе два доклада в две […]

» Read more

Конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2023-2024 г.

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2023-2024 г. в съответствие с Решение № 363 на Министерски съвет от 01.06.2022 г, В срок от 14.08.2023 г. до 13.10.2023 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на обучаващата организация, посочена в списъка. За […]

» Read more

Проф. д.с.н. Васил Киров, зам. директор на ИФС-БАН, участва в Срещата на Върха “Labour20” в Патна, Индия

Събитието на високо ниво се проведе в рамките на индийското председателство на G20, организацията на двадесетте най-големи държави в света, в която членува и Европейския съюз. Участието му, по покана на министъра на труда на Република Индия и индийските синдикати, е в две работни групи: „Жените и бъдещето на труда“ […]

» Read more

Покана Лятно училище – София, 8-9 септември 2023 г.

Уважаеми колеги, Имаме удоволствието да Ви изпратим покана за участие в лятното училище, което ще предшества международната годишна конференция на Асоциацията за човешко развитие и способности и възможности за реализация (HDCA) на тема: ‘Vulnerability, human development and cooperative re-building in turbulent times’ Програмата на лятното училище е специално предназначена за […]

» Read more

Покана за участие в кръгла маса “Философски практики и приложно философстване”

  Секция “Етически изследвания” към ИФС-БАН, катедра “Философия” на ФФ, СУ “Св. Кл. Охридски”, Център за философия с деца към СУ “Св. Кл. Охридски” и Асоциация на преподавателите по философия организират кръгла маса на тема “Философски практики и приложно философстване”. Събитието ще се проведе на 30 септември 2023 г. (събота) […]

» Read more

Покана за XIX Национална конференция по етика – “Емпатия и насилие в съвременното общество”

XIX Национална конференция по етика под наслов “Емпатия и насилие в съвременното общество” ще се състои на 16 и 17 ноември 2023 г. в зала “Проф. Марин Дринов”, Централна сграда на Българска акдемия на науките, ул. “15 ноември” №1, гр. София. Организатор на събитието е секция „Етически изследвания“ към Институт […]

» Read more

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на Центъра за емпирични социални изследвания

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ (ПУРПНСЗАД), Научният съвет на ИФС обявява конкурсна процедура по събеседване (ПРОТОКОЛ от 04.07.2023 г.) за назначаване на срочен трудов договор […]

» Read more
1 2 3 4 103