ИНДЕКС НА ТОЛЕРАНТНОСТТА НА БЪЛГАРИНА КЪМ „ИКОНОМИКАТА В СЯНКА“

Учени от Института по философия и социология – БАН, под ръководството на проф. Емилия Ченгелова, изчислиха Индекс на толерантността на българина към „икономиката в сянка“ (Shadow Economy Tolerance Index – SETI). Индексът няма аналог в европейската и в българската изследователска практика и е създаден като елемент от проект „Факторна детерминираност на „икономиката в сянка“ и подходи за ограничаването й в […]

» Read more

Конкурси за академични длъжности – ДВ, брой 92 от 18.11.2022г.

Институтът по философия и социология при БАН – София, обявява конкурси за: професор, професионално направление 2.3. Философия, 05.07.07. Етика (Етика и регулации), за нуждите на секция „Етически изследвания“ – един; доцент, професионално направление 2.3. Философия, 05.01.06. Естетика (Естетика на цвета), за нуждите на секция „Култура, естетика, ценности“ – един; главен асистент, професионално направление 2.3. Философия, 05.01.05. Логика, за нуждите на […]

» Read more

БАН обяви одобрените кандидати по Национална програма „Млади учени и постдокторанти – 2“

Националната програма „Млади учени и постдокторанти 2“ е фокусирана върху привличането, задържането и развитието на висококвалифицирани млади учени и постдокторанти, чрез което да се постигне устойчиво възпроизвеждане на научния капацитет на национално ниво, да се осигури реинтеграция и реализация на млади и перспективни научни кадри, както и благоприятна среда за обмен на научни идеи. Програмата има за главна цел създаването […]

» Read more

Лекция на проф. Патрис Жалет от Университета Монреал, Канада

Лекцията ще бъде на английски език и ще се проведе на 30 ноември от 14.15 до 15.45 в Зала 207 в ЦУ на БАН. Ще очакваме всички колеги, които проявяват интерес. Тъй като местата в залата са ограничени, молим да потвърдите присъствието си до 29 ноември на minak.kostova@gmail.com

» Read more

Конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” по ПН 2.3. Философия (История на философията; Българска философска култура) за нуждите на секция “История на философските и научните идеи” на ИФС-БАН, обнародван в Държавен вестник, бр. 57/22.07.2022 г.

Рецензия от проф. д-р Райчо Пожарлиев относно конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” по професионално направление 2.3. Философия (История на философията; Българска философска култура) за нуждите на секция “История на философските и научните идеи” на ИФС-БАН На чужд език Рецензия от проф. д-р Нина Димитрова относно конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” по професионално направление 2.3. Философия (История […]

» Read more

Международна онлайн конференция по философия в Украйна

Проф. Веселин Петров взе участие като ключов лектор в онлайн международна конференция по философия в Университета в Днепропетровск, Украйна. Връзката е установена през платформата Zoom и благодарение на интернета, предоставен от Елон Мъск. Позволяваме си да споделим писмо от Verity Smith, лектор от Англия, който описва не само данните за конференцията, но и обстановката, свързана с кратко прекъсване заради бомбардировките […]

» Read more
1 2 3 4 5 107