Конкурси за академични длъжности – ДВ, брой 57 от 22.VII.2022г.

Институтът по философия и социология при БАН – София, обявява конкурси за: професор по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, 05.11.01. Социология (Дигитална трансформация и бъдещето на труда), за нуждите на секция „Общество на знанието: образование, наука и иновации“ – един; доцент по професионално направление 2.3. Философия, 05.01.13. Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия на […]

» Read more

Конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2022-2023 г.

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ   ОБЯВЯВА КОНКУРС за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2022-2023 г. в съответствие с Решение № 363 на МС от 01.06.2022 г., В срок от 15.08.2022 г. до 14.10.2022 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на обучаващата организация, посочена в списъка. За справки – в обучаващите организации  или в […]

» Read more

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Институт по философия и социология

За директори на постоянно научно звено могат да се кандидатират (съгласно чл. 42 , ал. 1 от Устава на БАН) хабилитирани учени, доктори на науките, член-кореспонденти (дописни членове) или академици (действителни членове), които се назначават въз основа на избор на основна работа в постоянното научно звено. Документите за участие в процедурата са: заявление до УС на БАН, научна автобиография по […]

» Read more

Публична защита на Мая Стоянова Горчева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ    обявява ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ за защита на дисертационен труд на тема: „Цената на реалността и възможните светове на литературата. Конрад, Кафка, Камю“   за придобиване на научната степен „доктор на науките“ по професионално направление 2.3. Философия (05.01.06. Естетика) Заседанието ще се проведе на 26.07.2022 г. (вторник) от 10.00 часа в заседателната […]

» Read more

Представяне на книгата “Дигиталната трансформация и бъдещето на труда. Глобални тенденции. Локални последствия.” София. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ , доц. дсн Васил Киров, 21.06.2022, 16,30 ч., Голям салон на БАН

Киров, В. (2022) Дигиталната трансформация и бъдещето на труда. Глобални тенденции. Локални последствия. София. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ (ISBN 978-954-07-5469-7)   Целта на книгата е не само да анализират процесите на дигиталната трансформация на глобално ниво, но и да се изясни какво се случва в национален контекст. Първата глава е посветена на Индустрията 4.0. Тя е подготвена на базата […]

» Read more

COCOREADO evaluation of good practices on novel and fair food systems’ innovative initiatives was kicked-off with a case from Bulgaria

Between 1st and 3d of June @COCOREADO evaluation of good practices on novel and fair food systems’ innovative initiatives that enhance the position of the farmer, through reconnecting producers and consumers was kicked-off. The first case, evaluated by the IPS project partners, is from Borima village located in the Central-North region of Bulgaria. The aim of this initiative, created through […]

» Read more
1 2 3 4 5 103