ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА АНИ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

На 4 юни 2020, от 11 часа, в залата на ИФС-БАН, ул.“Сердика“ № 4, ще се проведе открито заседание на Научното жури за публична защита на дисертационен труд на тема: „ИНСТИТУЦИЯТА ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 1992 – 2017“ на Ани Димитрова Димитрова – свободен докторант от ИФС при БАН Секция „Социални теории, стратегии и прогнози“ за придобиване на образователната и […]

» Read more

Обява за старши изследователи по проект “Динамика на неравенствата във висшето образование и обучението за възрастни: Сравнителен анализ на социалната справедливост“ (JustEdu)

Обявени са две позиции за старши изследователи в рамките на проект “Динамика на неравенствата във висшето образование и обучението за възрастни: Сравнителен анализ на социалната справедливост“ (JustEdu), финансиран от Фонд “Научни изследвания” по Национална програма “Вихрен”. Обявите са отворени до 20.05.2020 г. и са достъпни на следните електронни адреси: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/520413 https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/520386

» Read more

Българската академия на науките с профили в социалните медии Twitter и Instagram

Българската академия на науките има свои профили в социалните медии Twitter и Instagram. Профилът в Twitter е на английски език и е ориентиран към международната научна общност, докато този в Instagram е насочен към младата аудитория с по-любопитни, развлекателни и с научнопопулярен характер постове. Учените, които имат профили в тези социални мрежи могат да последват профилите на БАН, за да бъдат […]

» Read more

Обява № ОП-103 от 22.04.2020 г. по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка за доставка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: „Доставка на 80 броя таблетни компютри (таблети) за нуждите на ИФС – БАН по проект”

Преписка идентиф. номер ОП-1 / 2020 г. Дата на създаване: 22.04.2020 г.   Обява номер ОП-103 от 22.04.2020 г. по чл. 187, ал. 1 от ЗОП Публикувано на 22.04.2020 г. в 17:00 часа.   Документация към Обява номер ОП-103 от 22.04.2020 г. по чл. 187, ал. 1 от ЗОП – PDF Публикувано на 22.04.2020 г. в 17:00 часа.   Документация към Обява номер ОП-103 от […]

» Read more

Конкурс за заемане на академична длъжност „професор“ в професионално направление 2.3 „Философия” (Етика), за нуждите на секция „Етически изследвания“, ИФС-БАН, обявен на 12.11.2019 г. в бр.89 на „Държавен вестник”

Рецензия от проф. дсн Таня Неделчева относно конкурс за заемане на академична длъжност „професор“ в професионално направление 2.3 „Философия” (Етика), за нуждите на секция „Етически изследвания“, ИФС-БАН. На чужд език Рецензия от проф. д-р Валентина Драмалиева относно конкурс за заемане на академична длъжност „професор“ в професионално направление 2.3 „Философия” (Етика), за нуждите на секция „Етически изследвания“, ИФС-БАН. На чужд език […]

» Read more

„Как влияе Извънредното положение заради пандемията с коронавирус в България?”

Здравейте! Как се справяте Вие и семействата Ви в условията на извънредното положение заради пандемията с Коронавирус? Каква промяна настъпва в личния Ви живот, в работата и доходите Ви, в живота на децата Ви? Какви са Вашите чувства, нагласи и прогнози за живота Ви след като отмине пандемията от Коронавирус? Тези теми вълнуват всеки от нас и ние, гл. ас. […]

» Read more

Списание „Етически изследвания“ подготвя извънреден брой за 2020 г. на тема „Етика и извънредно положение“

Във връзка с актуалната ситуация и обявената от СЗО пандемия от COVID-19 редакционният съвет на списание „Етически изследвания“ подготвя извънреден брой за 2020 г., на тема „Етика и извънредно положение“. Срок за подаване на статиите – 8 април – 3 май 2020 г. Текстовете ще се публикуват в реда на тяхното постъпване, след двойно сляпо рецензиране. В случай на приемане […]

» Read more
1 2 3 4 5 84