Колективна монография “Как стареем в България? Първи резултати за България от Изследване на здравето, стареенето и пенсионирането в Европа (SHARE 2020/2021), Вълна 7 & 8”. Съставители са Екатерина Маркова и Габриела Йорданова, в съавторство с докторантите Ралица Димитрова и Мартина Дробенова от ИФС-БАН

С голямо удоволствие ви представяме колективна монография Как стареем в България? Първи резултати за България от Изследване на здравето, стареенето и пенсионирането в Европа (SHARE 2020/2021), Вълна 7 & 8. Съставители са Екатерина Маркова и Габриела Йорданова, в съавторство с докторантите Ралица Димитрова и Мартина Дробенова от ИФС-БАН. Тази колективна монография е израз на амбицията на научната инфраструктура SHARE ERIC България да […]

» Read more

Корекция на информация в обявата за конкурси за академични длъжности – ДВ, бр. 92 от 18.11.2022г.

Във връзка с обявата за конкурси за академични длъжности – ДВ, бр. 92 от 18.11.2022 г. ви обръщаме внимание да търсите информация на следния актуален телефон: 0888 40 90 56 – Деловодство – Мариела Станчева, 11 – 15 ч.  

» Read more

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия, 05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия на културата) за нуждите на секция „Социални теории, стратегии и прогнози“, ИФС – БАН, обнародван в „Държавен вестник“, бр. 57 от 22.07.2022 г.

Рецензия от проф. д.ф.н. Георги Каприев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия, 05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката  (Философия на културата) за нуждите на секция „Социални теории, стратегии и прогнози“, ИФС – БАН На чужд език Рецензия от проф. д.ф.н. Богдана Тодорова относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия, 05.01.13 Философия […]

» Read more

Семинар на „Религия, вярвания, светоглед”

Постоянен те­о­­рети­чен семинар с обща ТЕМА: Философия на религията  и НИ проект: „ТРАДИЦИЯ И НОВАТОРСТВО В РЕЛИ­ГИИТЕ И СВЕТОГ­ЛЕДА“ по ТЕМА:  ПРОБЛЕМИ, СЪЩНОСТ и ИЗМЕРЕНИЯ на ОНТОЛОГИЧНИЯ АРГУМЕНТ Лектор:  гл.ас,д-р ф-я& д-р теол. Цветелин Ангелов ; Дискутант: гл.ас.,д-р Сергей Методиев. четвъртък, 1 декември 2022 14,30 часа ул. “Сердика” 4

» Read more

ИНДЕКС НА ТОЛЕРАНТНОСТТА НА БЪЛГАРИНА КЪМ „ИКОНОМИКАТА В СЯНКА“

Учени от Института по философия и социология – БАН, под ръководството на проф. Емилия Ченгелова, изчислиха Индекс на толерантността на българина към „икономиката в сянка“ (Shadow Economy Tolerance Index – SETI). Индексът няма аналог в европейската и в българската изследователска практика и е създаден като елемент от проект „Факторна детерминираност на „икономиката в сянка“ и подходи за ограничаването й в […]

» Read more

Конкурси за академични длъжности – ДВ, брой 92 от 18.11.2022г.

Институтът по философия и социология при БАН – София, обявява конкурси за: професор, професионално направление 2.3. Философия, 05.07.07. Етика (Етика и регулации), за нуждите на секция „Етически изследвания“ – един; доцент, професионално направление 2.3. Философия, 05.01.06. Естетика (Естетика на цвета), за нуждите на секция „Култура, естетика, ценности“ – един; главен асистент, професионално направление 2.3. Философия, 05.01.05. Логика, за нуждите на […]

» Read more
1 3 4 5 6 7 109