Търсене
Close this search box.

SHARE, Изследване на здравето, остаряването и пенсионирането в Европа

SHARE, Изследване за здравето, остаряването и пенсионирането в Европа, Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe е мултидисциплинарно, международно панелно изследване за здравето, социално-икономическия статус, социалните и семейни мрежи на повече от 123,000 души (приблизително 293,000 интервюта) от 20 европейски държави и Израел (вълни 1 до 6), на възраст 50 и повече години. Данните са достъпни безплатно за научната общност. SHARE е първата изследователска инфраструктура на ЕС (SHARE-ERIC) от Март 2011. SHARE се координира от проф. Аксел Бьорш-Ступан от Центъра за икономика и застаряване в Мюнхен (Munich Center for the Economics of Aging (MEA), към Max Planck Institute for Social Law and Social Policy.

SHARE ще се проведе за първи път в България, ръководен и координиран от гл. ас. д-р Екатерина Маркова и мултидисциплинарен екип на ИИОЗ-БАН (гл. ас. д-р Габриела Йорданова, доц. Васил Киров, Диана Ненкова, д-р Eвгения Маркова от Brighton Business School, University of Brighton).

Тук може да видите брошурата, в която са представени екипите на новите държави в SHARE.

ОЩЕ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване