Търсене
Close this search box.

SkiLMeeT

Проектът SkiLMeeT (Умения за пазара на труда в дигиталната и зелената трансформация) има три основни цели:

1) Генериране на данни и показатели, които количествено оценяват обема на липсата на трудови ресурси и несъответствие на уменията в Европа;

2) Изследване на факторите, водещи до тези пропуски и липси, с фокус върху дигиталната и зелената трансформация;

3) Анализиране и идентифициране на пътища за намаляване на липсата на умения и несъответствието.

SkiLMeeT развива познанието за това как могат да бъдат постигнати основните цели на работната програма: обучаване на работната сила с изискваните умения, успешно насърчаване на необходимото преквалифициране и повишаване на квалификацията на работната сила и, накрая, реализиране на пълния потенциал на дигиталната и зелената трансформация за цяла Европа. За постигане на тези цели, SkiLMeeT се базира на междудисциплинарен и трансдисциплинарен подход, комбинирайки количествени и качествени методи.

Екипът на ИФС , воден от проф. Киров, ще извърши дълбочинни изследвания на случаи за въздействието на повишаването и преквалификацията върху преходите на уменията, използвайки като пример професии, при които има значителни липси на трудови ресурси и умения (като медицински сестри, софтуерни инженери или заварчици). Българският екип ще ръководи усилията за взаимодействие с общността на заинтересованите страни на европейско и национално равнище, за да се адресират специфичните нужди и очаквания на социалните партньори на европейско равнище с цел максимизиране на актуалността и влиянието на проекта.

Контакти:
Проф. д.с.н. Васил Киров – ръководител на българския екип по проекта
e-mail:

За повече информация, моля, посетете сайта на проекта тук.

Infra4NextGen

Инфраструктури за следващото поколение в Европа. Четиригодишният проект ще пренасочи и адаптира съществуващите изследователски услуги в подкрепа на петте теми на програмата NextGenerationEU. 1.03.2024 – 31.12.2028.

Skills2Capabilities

От умения към способности и възможности за реализация е проект, финансиран по програма Хоризонт Европа (2021-2027 г.), съгласно договор № 101094758. Продължителност три години: 01.01.2023 – 31.12.2025.