Търсене
Close this search box.

Устойчиво развитие, социални оценки, публични политики, гражданско общество, комуникация, дезинформация

Ганчева В., Местни политики: Фокусът върху гражданите (резултати от две
социологически проучвания в община Кресна). В: „Публични политики и социални
промени. Трудният път към добро общество.“ Академично издателство на БАН „Проф.
Марин Дринов“, 2022, ISBN:978-619-245-277-3
2. Монография в съавторство с Аспарухов С., „Съвременни подходи за
ревитализация на междублоковите пространства“, АТЛ-50, 2019, София (ISBN 978-619-719-
451-7)
3. Ганчева В., В съавторство с Борисова С., Иновативни подходи срещу
отчуждението на младежи в риск, В: „Отчуждението в съвременното българско общество“,
Авангард прима, 2019, ISBN 978-619-239-151-5
4. Ганчева В., Интегрирани интервенции в общ интерес – модел за ревитализация
на междублокови пространства, В: “Науката в полза на обществото. Сборник, посветен на 79-
годишнината на проф. д.с.н. Духомир Минев”, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“,
2019
5. Ганчева В., Преодоляване на неравенствата : „отворени иновации ” за
ревитализация на междублокови пространства. Морал и етика на равенството и
неравенството в съвременното българско общество, Сборник доклади от Тринадесетата
национална конференция по етика, Авангард прима, 2018.


ОПДУ
Сдружение
„Нов избор“,
община Кресна

2019 „Развитие на пряката
демокрация в община
Кресна“

Ръководител на две представителни
социологически проучвания – с 1000д. и с
600д.

Столична
община

2020-
2022
Програма «Социални
иновации»

Експерт – оценител

Сдружение
Нов път
Фонд Активни
граждани

2022-
2023
„Медийна грамотност за
активни граждани“

Медиен експерт

Сдр.Нов избор
/Община
Перник -ОПДУ
2022-
2023
„За по-добро
управление“

Експерт – Представително проучване за
Перник