Търсене
Close this search box.

Политики и практики в сферата на културата; социално включване и устойчивост на общности чрез култура и изкуства; трансформации на публични пространства

Драганова, З. (2020) Алтерглобализъм и публични пространства на близост. София,
Университетско издателство „Св. Климент Охридски“
Драганова, З. (2023) Културни политики – поглед отдалеч и отблизо. Обзор на основни
теми и проведено изследване сред микро предприемачи в сферата на културата и изкуствата.
В: Минев, Д., Желязкова, М., Кръстева, В., Ивков, Б., Ганчева, В., Григорова, В., Драганова,
З., Манолов, К., Стаменова, С., Стоева, С., Трендафилова, К., Цонева, Ж.. Публични
политики и социални промени. Трудният път към добро общество.. Академично
издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2022, ISBN:978-619-245-277-3, 600
Драганова, З. (2023) Подходи и парадигми в изследването на политиките и инициативите в
сферата на културата. Пътища към устойчивото развитие: подходи и приноси на
социалните науки, 3, Проф. Марин Дринов, ISSN:2683-0868 Online
Драганова, З. (2022) Картография на капани и пътеки в културното предприемачество –
изследвания на случаи в Пловдив, Велико Търново, Варна и София. Капаните на града,
Пловдивско университетско издателство „Паисий Хилендарски“, ISBN:978-619-7663-23-5,
50-71
Драганова, З. (2021) Микропредприемачески инициативи в сферата на културата –
тематична систематизация и изследователски модел. Хуманитарни балкански изследвания,
Научен хронограф, ISSN:2603-4859


Януари 2023: Гост-изследовател към международен проект “Be heard!” по
проблемите за ефектите от Covid-19 пандемията и модератор/дискутант на три
публични дискусии в рамките на проекта
 Януари-юни 2022: Изследовател в проект „Бъдеще за КДК“ за проучване на
историята на Клуба на културните дейци във Велико Търново
 Април-декември 2019: Участник като млад учен в изследователски проект „30 години
преход: образи, нагласи, ценности“ в рамките на НП „Млади учени и
постдокторанти“
 2011-2012: Координатор на “NMUN-Bulgaria”, проект на Асоциация на студентите
по Социология към Философски факултет, СУ; финансиран от Тръст за гражданско
общество в Централна и Югоизточна Европа, София, Ню Йорк