Търсене
Close this search box.
телефон: +359 2 981 07 91

Критическа метафизика иепистемология; трансценденталнафилософия

Димитров, И. (2022). Двете способности у Крузий и Кант. Философски алтернативи 6: 7-17.
Димитров, И. (2018). Въображение и познание (Кантови евристики). София: Форум Демокрит, ISBN: 978-619-91143-1-5, 232 печатни страници.
Димитров, И. (2018). Кратък метаречник по критическа метафизика на способностите. София: Форум Демокрит, ISBN: 978-619-91143-2-2, 76 печатни страници.


Ръководител на колективен планов изследователски проект на тема
„Критични понятия на метафизиката”, Секция “Онтология и
епистемология”, ИФС-БАН. Период на изпълнение: 01.09.2019 –
01.09.2022.
Конференция „Интерпретация и метод” към проект Критични понятия на
метафизиката, (08-11 септември 2022 г., Творчески дом на БАН, Варна),
Организатори на конференцията: Секция „Онтология и
епистемология” ИФС-БАН. Тема на доклада: „Двете способности у
Крузий и Кант” .
2. Научна конференция „Свят и познание” (8 декември 2021 г., СУ „Св.
Кл. Охридски”, София), посветена на чл.-кор. Ангел Стефанов във
връзка с неговата 70-та годишнина. Организатори на конференцията:
Секция „Философия на науката” ИФС-БАН. Тема на доклада: „Доколко
критично е наистина Кантовото различаване между предмет и обект?”.
3. Научна конференция „Некласическа наука и некласически логики” (5-9
септември 2021 г., Творчески дом на БАН, Варна). Организатори на
конференцията: Секция „Философия на науката” ИФС-БАН. Тема на
доклада: „Капацитетът за мислене в светлината на Кантовия
натурфилософски опит от 1755 г.”.
Научна конференция „Некласическа наука и некласически логики.
Наука и псевдонаука” (16-18 септември 2020 г., Творчески дом на БАН,
Варна). Организатори на конференцията: Секция „Философия на
науката” ИФС-БАН. Тема на доклада: „Обратно на (не)класическия
въпрос: Как е възможна науката като метафизика?”.
6. Национална конференция по философия „75 години Съюз на учените
в България” (21-22 ноември 2019 г., ЦУ-БАН). Организатори на
конференцията: СУБ и ИФС-БАН. Тема на доклада: „Капацитетът за
спонтанност в светлината на Кант-Америксовия аргумент от
сдържаност”.