Търсене
Close this search box.
издателска дейност: сп. “Етически изследвания”

Нормативна етика, киберетика, философия на Новото време.

Миков, И. (2021) Етическите кодекси. София, Изток-Запад, ISBN:978-619-01-0805-4;
Миков, И. (2020) Морални принципи и норми в етиката на имиграцията. Другостта като морално предизвикателство (Българският контекст), Фабер, с. 25-58, ISBN:978-619-00-1242;
Миков, И. (2020) Тривиалният етос на трансхуманизма. –В: Етически изследвания, 5/2, с. 55-70, ISSN:2534-8434.