Търсене
Close this search box.

Медии, комуникации, публични политики, гражданско общество, манипулация и пропаганда

Трендафилова, Кр., „Науката в едно
враждебно общество (разсъждения за
отразяването на науката в медиите)“, в:
„Науката в полза на обществото“ сборник,
посветен на 70-годишнината на проф. д.с.н.
Духомир Минев, Съставители и научна
редакция: доц. д-р Мария Желязкова, доц. д-р
Георги Петрунов, София,2019, изд. На БАН
“Проф. Марин Дринов“, стр: 119-132, ISBN
978-954-322-985-7

Красимира Трендафилова „Иновациите в селото
между забравеното старо и ненаученото ново“ в:
сборник „Иновации, развитие и устойчивост в
селските райони в България и Европа“.
http://prehod.omda.bg/uploaded_files/files/articles/sb
ornik-tanya-1-pdf__1517046740.pdf
Красимира Трендафилова “Новите
информационни технологии: добрата фея или
злият демон на обществото“ (стр. 110 – 117)
В: „Индустриален мениджмънт“ брой 1, 2016,
година 13, ТУ София, Стопански факултет
Ивънреден тематичен брой „Човекът – мярка на
всички неша – предизвикателствата на
постиндустриалното информационно общество“
Издателство на ТУ, ISSN 1312 – 3793
“New Information Technologies: The Good Fairy or
the Evil Damon of the Society”
„Медиите и новите заплахи за сигурността“
Гл. ас. д-р Красимира Трендафилова
В; сборник с доклади от Международна научна
конференция, „Съвременни заплахи за
сигурността в Европа“, 15 април 2016, Пловдив, Стр.
135 – 146, Научна редакция – колектив
Assist. Prof. Dr. Krassimira Trendafilova, Civil Society
and the Media in the Whirlwind of Endless Changes,
In: Sociological Problems, 2014, special issue: “Civil
Society. Politics, Solidarity: The Contribution of the
Social Sciences”, ed: Rumiana Zheleva, pp.172-185
ISSN: 0324-1572
Медиите във времена на несигурност, Гл. ас., д-р
Красимира Трендафилова, Институт за изследване
на обществата и знанието – БАН

Сборник с доклади от юбилейната научно-
практическа конференция с международно

участие: „Времена на несигурност и рискове –
възможности и перспективи за
развитие“,(Пловдив, 7- 8 ноември 2014),
колектив, 2015, университетско издателство
„Паисий Хилендарски“, Пловдив
ISBN: 978-619-202-037-8