Търсене
Close this search box.

д-р Любослава Костова е главен асистент в секция „Етически изследвания“ към ИФС-БАН. Изследователските й интереси са в областта на биоетиката, репродуктивната етика, изследванията на жените и пола. Автор на над 25 научни публикации.


Биоетика, феминистка биоетика, медицинска антроплогия, нови технологиии

1.ISSN 2534-8434 Костова, Л. (2020). Рискът като лична отговорност, списание Етически
изследвания, 1, 5, https://jesbg.com/lkostova-riskat-kato-lichna-otgovornost
„2.ISBN 978-619-00-1242 Костова, Л. (2020) Социални политики и практики при деца и
младежи в неравностойно положение. – В: Другостта като морално предизвикателлство
(Бългрският контекст). Фабер,, 206-230“
Костова, Л..(2019) „Репродуктивни тела- демографски дискурси”.списание Население, ISSN 2367-9174, online публикация.


Етика и бъдеще