Търсене
Close this search box.

Маргарита Габровска има магистърска степен по Интегративна биоетика (СУ) и докторска степен по Философия (2.3. Етика), защитена през 2018 г., с дисертационен труд на тема „Етически аспекти на специализираната институционална грижа: палиативни грижи за деца“. Част е от екипа на секция „Етически изследвания“ при ИФС от 2021 г. Академичните ѝ интереси са в областта на приложната етика, етика на биомедицинските изследвания, социална философия и екзистенциална философия. Полето на работа и изследвания на д-р Габровска обхваща проблеми на биоетиката и медицинската етика, етика на грижата, изследвания на уврежданията („disability studies“) и наративна етика.


Биоетика и човешки права, наративна етика, изследвания на уврежданията, социална философия

Габровска, М., Прилагане на принципа за най-добрия интерес при лечението на деца. Социологически проблеми, 1-2/2016, с. 130-146. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=424286
Габровска. М., Eтични аспекти на палиативните грижи при терминално болни деца. Етични и правни граници на съвременните медицински грижи, изд. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2016 г. с. 120-138. https://unipress.bg/etichni-i-pravni-granitsi-na-savremennite-meditsinski-grizhi
Габровска, М., Отвъд болестта: социално страдание и социална практика на грижата, сп. Социологически проблеми 2019/1, с. 101-114. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=786853

Габровска, М. (2022). От екологична загриженост към екологично действие: морални аспекти и предизвикателства по пътя. Социологически проблеми, 54, 2, 2022, 444-454.
Габровска, М. (2022). За мястото на психеделичните вещества в лечението на някои форми на психично страдание: измерения на отговорността. Етически изследвания, 7/1, 2022, ISSN:2534-8434, 55-66.


1. ЕТИКА И БЪДЕЩЕ. Нарастващото значение на етиката при осмислянето на възможното бъдеще. Българският контекст. 2021-2024;
2. Разширяване на етическия дебат в българското общество. 2021-2023