Търсене
Close this search box.

От 2014 г. е доктор по История и теория на културата. Защитава дисертация на тема: „Културни политики в Европейски съюз. Между демокрация и демократизация на културата: политики на участие“. От 2019 г. е главен асистент в Център за емпирични социални изследвания, Институт по философия и социология – БАН. Изследователските й интереси са насочени към общественото мнение; културните политики; образованието; уменията; активното гражданство.


обществено мнение; културни политики; образование; умения; активно гражданство

Александрова, Св. Политически практики и механизми на влияние върху обществените представи за наука. Философия, 32 (1), 2023. 42-54. https://doi.org/10.53656/phil2023-01-03 ; Александрова, Св. Набиране на емпирична информация за количествени изследвания в онлайн среда (Анализ на резултати от онлайн изследване на политическа тематика). Проблеми на постмодерността, 12(3), 2022. 418-440. https://doi.org/10.46324/PMP2203418; Александрова, Св. Отличителни характеристики и механизми на влияние в процесите на формиране на общественото мнение за две социални сфери. Социологически проблеми, 2021. Специален брой „Колебанието по отношение на ваксините като социологически проблем: предефиниране на обществото, предефиниране на социологията?“. ISSN 0324-1572. 56-85. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=1133549


Skills2Capabilities „От умения към способности и възможности за реализация“, Договор №: 101094758. 2023 г. – 2025 г. Финансиран по Култура, творчество и приобщаващо общество, програма Хоризонт Европа www.skills2capabilities.eu