Търсене
Close this search box.

Социология на религията, история на социологията, качествени методи в социалните науки

Карамелска, Т. (2022). „Алтернативни религиозни практики в градска среда“, в: Политики и иновации за градовете, сборник, съст. Е. Стайкова, Ю. Хаджичонева, НБУ, с. 48–61.
Карамелска, Т. (2021). „Деменцията като болест на близките на болния“, в: Измерения на грижата: между личното преживяване, социалните регулации и здравния активизъм, съст. С. Ставру и Т. Карамелска, Фондация „Медийна демокрация“ и Семинар_BG, с. 368–392.
Карамелска, Т. (2019). „Все още живи, но вече напуснати“: биографични образи на грижата за възрастни хора и болни от деменция, Социологически проблеми, 1: 211–225.
Карамелска, Т. (2018). „ʻВярващ, но не религиозенʼ. Холистичната спиритуалност като идеално-типично понятие“, в: Неравенства и социална (дез)интеграция: В търсене на заедност. Юбилеен сборник в чест на проф. Румяна Стоилова. Съст. П. Бояджиева, М. Канушев, М. Иванов, Изток-Запад, с. 475–490.