Търсене
Close this search box.

Цветанка Горанова е главен асистент в Института по философия и социология, секция история на философските и научните идеи.
Защитава докторат на тема „Възгледите на българската народоучна общност за дисциплинарните взаимодействия в етноложкото познание (края на XIX и първата половина на XX век).
Активно работи върху изследвания посветени на творчеството и делото на Иван Шишманов и Христо Вакарелски.


История на науката; Етноложко познание; Творческите биографии на учени като Иван Д. Шишманов, Михаил Арнаудов, Христо Вакарелски, Анастас Иширков и др.

„Приносът на Христо Вакарелски за проектираното от Иван Д. Шишманов комплексно българознание”, – В: ЗНАЦИ И ЗНАЧЕНИЯ в теоретична интерпретация и прагматична комуникация., Фабер, В.Търново, 2019, ISBN: 9-786190-0089-10, сс. 153-192;
„За “Национализмът като градивна сила” (Отзив за книгата “Национализмът като градивна сила“ на Пл. Дамянов), // Българска зора, 2019, бр.1,стр.10,12;
„Будно съзнание за проблемите на света (Отзив за книгата „Необходимият ренесанс“ – нов сборник със статии на доц. Пламен Дамянов)”, // Българска зора, 2022, бр.43,стр.11,12


„Иван Шишманов и Христо Вакарелски: Линии на приемственост в научното творчество”