Търсене
Close this search box.
административна длъжност: Председател ОС

Смесени методи за набиране на данни; Приложна и публична социология; Социология на семейството; Социология на населението; Бежански изследвания; Трафик на хора; Етносоциология с фокус върху ромите и малцинствата без национална държава

Димитрова, Р., Пампоров, А. (2022). Лонгитюдно проучване на приложимостта и приемливостта на пилотния проект „Здраво бебе – здраво бъдеще“. София: Тръст за социална алтернатива.
Добруджалиева, А., Пампоров, А. (2022). Жилищни условия в квартали с концентрация на бедност и политики за тяхното подобряване. София: Хабитат България.
Kolev, D., Pamporov, A., Petrova, S., Iliev, G., Krumova, T. (2021). The new National strategy for the equality inclusion and participation of Roma. Friedrich-Ebert-Stiftung.
Kolev, D., Pamporov, A., Krumova, T. (2021). Implementation of the National Roma integration strategy. Friedrich-Ebert-Stiftung.
Pamporov, A., Iliev, G. (2022). “Relevance”. In: Civil society monitoring report on the quality of the national strategic framework for Roma equality, inclusion, and participation in Bulgaria, Luxembourg: Publications Office of the European Union.