Търсене
Close this search box.
телефон: '+359 889 87 42 19

Главен асистент в секция „Социален контрол, отклонения и конфликти“ към Институт по философия и социология при Българска академия на науките
Главен асистент в катедра „Мениджмънт и социални дейности“ при Русенски университет „Ангел Кънчев“. Преподавател по социология, социална политика, социална работа с деца в риск, социална работа с хора с девиантно поведение в специалности „Социални дейности“, „Ерготерапия“ и „Социална педагогика“ и др.
Научни интереси: дефицити и рискове в детската социализация, последствия и рискове от трудовата миграция върху децата на родители-мигранти, върху проблемите за адаптацията и интеграцията на младежи със специални потребности, социалната макротрансформация и социални рискове в условия на пандемия; миграционни процеси; транснационални семейства и изследвания, свързани с джендър равенството, дискриминационни прояви и неравенства.

https://publications.uni-ruse.bg/publications/apopova


Дефицити и рискове в детската социализация, последствия и рискове от трудовата миграция върху децата на родители-мигранти, транснационални семейства, адаптация и интеграция на младежи със специални потребности.

Монографии:
Мантарова, А., Стоянова, М., Наумова, С., Спасова, Л., Серафимова, М., Йонкова, Н., Попова, А., Антонов, Б., Райнова, Б., Владимирова, П., Миграция. Девиации. Рискове. СНОУМОД ДФ, София,2021, ISBN:978-619-90134, 210-236

Попова, А.. Дефицити в социализацията на деца от семейства на работещи в чужбина родители. СНОУМОД ДФ, София, 2019, 2019, ISBN:978-619-90916-8-5, 305


Участие като изследовател в научен проект на секция „Социален контрол, отклонения и конфликти “ Личностни и институционални стратегии за превенция и управление на рискове: специфики и детерминанти, финансиран от Фонд Научни изследвания, договор КП-06-455/9, 2021-2025

Участие като изследовател в научен проект на секция „Социален контрол, отклонения и конфликти“, Социална среда и девиации: устойчиви зависимости и ситуативни влияния (социални девиации в контекста на мигрционните процеси), договор ДН05-12/15.12.2016г, 2016 – 2021