Търсене
Close this search box.
телефон: +359 884 35 35 11

Благовеста Николова защитава дисертационен труд по политическа философия в Българската академия на науките през 2013 г. Специализирала е в Университета в Намюр, Белгия (2015–2017). Тя работи и публикува в две тематични насоки – трансформация на прогнозирането в условия на нарастваща неопределеност и възможностите за етическо управление на нови и възникващи технологии. Тези основни нейни интереси се „срещат“ на терена на излязлата от печат през 2019 г. монография на английски език The RRI Challenge: Responsibilization in a State of Tension with Market Regulation, както и на страниците на престижни издания като Society, Journal of Futures Studies, Time & Society, Security Dialogue, European Journal of Futures Research. От 2016 г. насам доц. Николова е действащ експерт към Европейската изследователска агенция и участва в механизма на етическо оценяване на проекти по програмите „Хоризонт 2020“ и „Хоризонт Европа“.

Профил в Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/1897927

 


Политическа теория, форсайт, отговорни изследвания и иновации

Nikolova, B.  2023. From responsibility to risk: ethics in the Bermuda Triangle of EU research and innovation policy, Science and Public Policy, scad066, https://doi.org/10.1093/scipol/scad066

Nikolova, B. 2021. Sustaining Normative Horizons, Grappling with Elusive Effects: Governance and Sociality Under the Litmus Test of COVID-19. Society, Vol. 58, issue 1, pp. 60–65

Nikolova, B. 2019. The RRI Challenge: Responsibilization in a State of Tension with Market Regulation. Innovation and Responsibility Set, Volume 3, ISTE & Wiley: London and Hoboken, 254p.; ISBN: 978-1-78630-142-0

Nikolova, B. 2014. The Rise and Promise of Participatory Foresight. European Journal of Futures Research, Vol.2, issue 1, article number 33, https://doi.org/10.1007/s40309-013-0033-2