Търсене
Close this search box.

Доктор по социология и доцент в секция „Публични политики и социални промени“ ИФС-БАН. Научните й интереси са в областта на анализ на публични политики, заетост и безработица, преход от образование към работа, бедност и социално изключване, зелен преход. Изследовател в национални проекти, финансирани от ФНИ; член на международни консорциуми, работещи по проекти на програма Хоризонт 2020 и Хоризонт Европа. Член на управителния съвет на научни мрежи по програма Кост по теми за енергийна бедност, младежки изследвания и оценка на политики.


Политики на пазара на труда, прехода от образование към работа, бедност и неравенства, енергиен преход и справедливост

Krasteva, V. (2023). School-to-work transition in Bulgaria: smooth for some,
precarious for many. In: Buttler, D., Michon, P. & Lawrynowicz, M. (Eds.).
School-To-Work Transition in a Comparative Perspective. Cheltenham: Edward Elgar.

Lawrynowicz, M., Sirovatka, T., Hora, O. & Krasteva, V. (2023). How the
interactions with employment services and other institutions affect school to work
transitions of young people? In: Buttler, D., Michon, P. & Lawrynowicz, M.
(Eds.). School-To-Work Transition in a Comparative Perspective. Cheltenham: Edward Elgar.

Кръстева, В. (2022). Преход от училище към работа в България – ролята на
публичните политики. в: Желязкова, М и Кръстева, В. (съст.) Публични политики и социални промени. Трудният път към добро общество. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“. ISBN: 978-619-245-277-3.

Bertolini, S., Musumeci, R., Athanassiades, C., Flouli, A., Figgou, L., Deliyanni- Kouimtzi, Krasteva, V., Jeliazkova, M. & Minev, D. (2021). Is housing autonomy still a step towards adulthood in time of job insecurity? In: Unt, M., Gebel, M., Bertolini, S., Deliyanni-Koumitzi, V. & Hofäcker, D. (Eds.). Social Exclusion of Youth in Europe: The Consequences of Labour Market Insecurity. Bristol: Policy Press, ISBN 978-144735872.


1. “SKILLS2CAPABILITIES: Matching Skills: Capabilities, Organisations and Institutions”, договор № 101094758, финансиран по програма Хоризонт Европа
2. „NEGOTIATE: Negotiating early job-insecurity and labour market exclusion in Europe“, договор № 649395, финансиран по програма Хоризонт 2020
3. “EXCEPT: Social Exclusion of Youth in Europe: Cumulative Disadvantage, Coping Strategies, Effective Policies and Transfer“, договор № 649496, финансиран по програма Хоризонт 2020
4. „Обществен капацитет за справедлив зелен преход“, договор КП-06-Н55/13, финансиран от Фонд „Научни изследвания“
5. „Специфики на заетостта на младите хора в България”, договор № ДФНП-17-174, финансиран по програма за подпомагане на млади учени и докторанти на БАН