Търсене
Close this search box.

Д-р Вера Любенова е асистент в Секция „Философия на науката“, Институт по философия и социология – БАН. Защитава докторат на тема „Селарс и митът за даденото“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Специализира в Университета във Фрайбург, Германия, и в Университета в Антверпен, Белгия. Участвала е в редица конференции и научни форуми в България и чужбина. Преводач е на „Изследване на човешкия разсъдък“ на Дейвид Хюм. Изследователските й интереси са в областта на философия на науката, философия на физиката, трансцендентална философия, Новоевропейска и съвременна философия.


Философия на науката, Аналитична философия, Философия на физиката, Трансцендентална философия, Новоевропейска философия

Любенова, В. Митът за даденото: Кант и Селарс. Философски алтернативи. 2014, (5), 84–90.

Любенова, В. Трите мита в „Емпиризъм и филоофия на духа“ на У. Селарс. Идеята за универсална граматика. София: Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“, 2013, 128 – 151.

Любенова, В. Метафизическа дедукция на категориите у Кант. Известия на куманитарния департамент при МГУ “Св. Ив. Рилски”. 2012 (12), 12–26.

Любенова, В. Трансценденталната дедукция в първото издание на Критика на чистия разум на Кант. Философски алтернативи. 2010 (1), 64–73.

Любенова, В. Кант за синтезата на спрехензията и неговия отговор към Хюм. Известия на куманитарния департамент при МГУ “Св. Ив. Рилски”. 2006 (6), 38–44.