Търсене
Close this search box.
СЕКЦИЯ/ОТДЕЛ:

Онтология, епистемология, процесуална философия, приложна философия, философия на науката, съвременни философски учения

Петров, В. (2023). Бъдещето на теориите на обучението от процесуалнофилософска гледна точка. – в: Келиян, М. (отг. ред.) (2023). Общности и идентичности (юбилеен сборник в чест на проф. Таня Неделчева). София. Изд. На БАН „Проф. Марин Дринов“, ISBN 978-619-245-323-7, с. 308-320.
Петров, В. (2020). Щрихи на Уайтхедовата процесуално-философска теория на символите. – в: Елчинов, Д. (състав.) (2020). Пътища на познанието. София. Унив. Изд-во „Св. Кл. Охридски“, ISBN 978-954-07-4917-4, с. 112-121.
Петров, В. (2017). Природата като жизнен свят в процесуалната философия. – в: Янакиев, К. и Елчинов, Д. (състав.) (2017). Науката и жизненият свят. С., Унив. изд-во „Св. Кл. Охридски“, ISBN 978-954-07-4350-9, с. 182-195.
Петров, В. (2015). Предговор на рецензента. – в: Пунчев, И. (2015). Увод в системата на диалектическата логика. В 4 т. С., Фондация „Земята и хората“, ISBN 978-954-92874-6-2, с. 7-10.
Петров, В. (2015). Николай Хартман и пътят след постмодернизма (рецензия на книгата на Д. Цацов). – в: сп. Философия, ISSN 0861-6302, 2015, Vol. 24, № 2, с. 223-226.


1. Тригодишен съвместен научен проект „Съвременни философско методологически рамки на теорията на образованието“ за съвместна работа с колектив от Университета в Лиеж, Белгия, за 2017-2019. Ръководител на българския колектив по проекта е проф. Веселин Петров. Текущ проект на БАН.
2. Тригодишен съвместен научен проект „Взаимодействието на онтологията и епистемологията във философията на математиката през 21 век“ за съвместна работа с колектив от Университета в Лиеж, Белгия, за 2014-2016. Ръководител на българския колектив по проекта е проф. Веселин Петров. Успешно завършил проект на БАН.
3. Тригодишен съвместен научен проект „Рационалността в науката и метафизиката“ за съвместна работа с колектив от Института по философия на Словешката академия на науките за 2015 – 2017 г. Ръководител на българския колектив по проекта е проф. Веселин Петров. Успешно завършил проект на БАН.
4. Тригодишен съвместен научен проект „Културата и ценността в късната модерност (подходът на процесуалната онтология през изкуството и ценността в обществата базирани на знание в Румъния и България)“ за съвместна работа с колектив от Института по философия и психология на Румънската академия на науките за 2015 – 2017 г. Ръководител от българска страна е доц. д-р Богдана Тодорова. Проф. Веселин Петров е участник в проекта. Успешно завършил проект на БАН