Търсене
Close this search box.

Устойчиво развитие, социални оценки, публични политики, гражданско общество, комуникация, дезинформация

Ганчева В., Местни политики: Фокусът върху гражданите (резултати от две социологически проучвания в община Кресна). В: „Публични политики и социални промени. Трудният път към добро общество.“ Академично издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2022, ISBN:978-619-245-277-3

Монография в съавторство с Аспарухов С., „Съвременни подходи за ревитализация на междублоковите пространства“, АТЛ-50, 2019, София (ISBN 978-619-719-451-7)

Ганчева В., В съавторство с Борисова С., Иновативни подходи срещу отчуждението на младежи в риск, В: „Отчуждението в съвременното българско общество“, Авангард прима, 2019, ISBN 978-619-239-151-5

Ганчева В., Интегрирани интервенции в общ интерес – модел за ревитализация на междублокови пространства, В: “Науката в полза на обществото. Сборник, посветен на 79-годишнината на проф. д.с.н. Духомир Минев”, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“,
2019

Ганчева В., Преодоляване на неравенствата : „отворени иновации ” за ревитализация на междублокови пространства. Морал и етика на равенството и неравенството в съвременното българско общество, Сборник доклади от Тринадесетата национална конференция по етика, Авангард прима, 2018.


ОПДУ
Сдружение „Нов избор“, община Кресна

2019 „Развитие на пряката демокрация в община Кресна“

Ръководител на две представителни
социологически проучвания – с 1000д. и с 600д.

Столична община

2020- 2022
Програма «Социални иновации»
Експерт – оценител

Сдружение
Нов път
Фонд Активни граждани

2022 – 2023
„Медийна грамотност за активни граждани“
Медиен експерт
Сдр. Нов избор /Община Перник -ОПДУ

2022 – 2023
„За по-добро управление“
Експерт – Представително проучване за Перник