Търсене
Close this search box.

Габриела Йорданова е доцент доктор по социология в Института по философия и социология при БАН (ИФС-БАН), член на Съюза на учените в България (СУБ) и Българска социологическа асоциация (БСА). Нейните изследователски интереси са: бюджет на времето и дигитална заетост (телеработа и работа от разстояние); баланс между професионалния и личния живот; методика и методология на емпирично изследване, статистически анализ; индустриални отношения, социален диалог; застаряване и демографски промени, учене през целия живот. Габриела е национален оператор (CTO) на международния проект SHARE – Изследване на здравето, застаряването и пенсионирането в Европа (https://share-eric.eu/) от вълна 7. Тя също е координатор на дейностите от ИФС-БАН на проекта SHARE-ERIC Bulgaria (https://share-eric-bulgaria.bg/), финансиран от Министерството на образованието и науката – България в рамките на НПКНИ 2020-2027. Тя е член и на екипа на Българския кореспондент на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд в Дъблин (www.eurofound.europa.eu).
Габриела изнася лекции в Пловдивски университет Паисий Хилендарски.


Бюджет на времето и дигитална заетост (телеработа и работа от разстояние), работа през платформи за труд; Баланс между професионалния и личния живот; Методика и методология на емпирично изследване, статистически анализ; Индустриални отношения, социален диалог; Застаряване и демографски промени, учене през целия живот.

Yordanova, G., Markova, E. (2023). Work-life balance and parental coping patterns during homeschooling as a result of Covid-19 lockdowns: empirical evidence from Bulgaria, Journal of Contemporary Central and Eastern Europe, DOI: https://doi.org/10.1080/25739638.2023.2216499

Markova, E., Yordanova, G., Tosheva, E. (2023). Online Survey Data on Economic Effects of Lockdowns and Post-Stratification Data Adjustment: Evidence from Bulgaria. Economic Alternatives Issue 1, pp. 5-25, DOI: https://doi.org/10.37075/EA.2023.1.01

Маркова, Е. Л., Йорданова, Г. М. (съст.) (2022). Как стареем в България? Първи резултати за България от Изследване на здравето, стареенето и пенсионирането в Европа (SHARE 2020/2021), Вълна 7 & 8. София: НАЙС АН, достъпна на адрес: https://share-eric-bulgaria.bg/wp-content/uploads/2022/12/SHARE_book_BG_2022.pdf

Йорданова, Г. (2020). Виртуалният офис: нова възможност за баланса работа-семейство в ИКТ сектора в България. София: Акад. изд. „Проф. Марин Дринов“,  ISBN: 978-619-245-031-1, достъпна на адрес: https://press.bas.bg/en/eBooks-105/show-106(14)


Изследване на здравето, стареенето и пенсионирането в Европа (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe – SHARE).

Инфраструктурен обект SHARE ERIC Bulgaria, Консорциум ИФС-БАН и Софийски университет, финансиран от Министерство на науката и образованието в рамките на Национална пътна карта за научна инфраструктура (2020-2027).

EUROFOUND: българския кореспондент на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд.