Търсене
Close this search box.

Гергана Мирчева е завършила право и културология в СУ „Св. Климент Охридски“, където защитава и докторат в областта на науките за културата. В момента е главен асистент в секция „Етически изследвания“ на Института по философия и социология към БАН и води избираеми курсове по медицинска антропология в Софийския университет. Основните й интереси са в областта на биоетиката и социалните изследвания на медицината, евгениката и биополитиките, както и изследванията на уврежданията (disability studies). Като Хумболтов стипендиант (2022-2024) работи по проект, свързан със социално-историческите образи на аутизма в България, и се фокусира върху етическите аспекти на грижата за хора с разстройства от аутистичния спектър.


биоетика и биополитики, етика на грижата, социални изследвания на медицината, изследвания на уврежданията

Mircheva, G. (2021) “Care Without Limits? The Experience of Parents of Children with Autism Spectrum Disorders”. – Critique & Humanism, 55 (3), 107-133, https://hssfoundation.org/pdf ;
Мирчева, Г. (2021). „Репродуктивни решения на родители на деца с увреждане: между свободния избор и дълга“. – Етически изследвания, 6 (2), 243-259, ISSN: 2534-8438, https://jesbg.com/gmircheva-reproduktivni-reshenia-na-roditeli-na-detsa-s-uvrezhdane-mezhdu-svobodnia-izbor-i-dalga/

Мирчева, Г. (2018). (А)нормалност и достъп до публичността: социално-институционали пространства на биомедицинските дискурси в България, 1878-1939. София: УИ „Св. Климент Охридски“, https://unipress.bg/a-normalnost-i-dostap-do-publichnostta-sotsialno-institutsionalni-prostranstva-na-biomeditsinskite-diskursi-v-balgariya-1878%E2%80%931939


ЕТИКА И БЪДЕЩЕ. Нарастващото значение на етиката при осмислянето на възможното бъдеще. Българският контекст