Търсене
Close this search box.
Социолог

Икономическа социология; Социология на публичните политики; Социология на развитието; Социология на знанието; Социална политика

Минев, Д.  (2023). Държавният капацитет в развитите страни – състояние и  тенденции. Социологически проблеми, приета за печат, кн. 5, 2023, http://www.sp-bg.eu/bg.

Минев, Д. и Желязкова, М. (2022). Осъществяване на справедлив зелен преход:  представи и рискове. Проблеми на постмодерността, 12(3): 289-318, DOI: https://doi.org/10.46324/PMP2203289

Минев, Д. (2019). Знание в полза на обществото? В:М. Желязкова и Г. Петрунов (съст.). Науката в полза на обществото. София: Издателство на БАН „Проф. Марин  Дринов“, стр. 31-45


„Обществен капацитет за справедлив зелен преход“, КП-06-Н55/13, финансиран от Фонд „Научни изследвания“, продължителност ноември 2021 – ноември 2024 г.