Търсене
Close this search box.
телефон: +359 894 433 940

Гл. ас. д-р Елена Цветкова е главен асистент по философия на езика в секция Знание и реалност: модели, методологии и евристики към ИФС-БАН. Защитила е дисертация на тема „Логически методи за изследване на семантиката на естествените езици“ във Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски“. Интересите й са в областта на философската логика, лингвистиката и философията на езика. Автор е на публикации, свързани с Грайсовата теория за импликатури на разговора, сред които са: „Приложение на теорията на Грайс в лингвистични изследвания“ (2023), „За смисъла и значението в речевата комуникация“ (2022), „Cases of Misunderstanding: Reasons why Conversational Implicatures Might Fail“ (2022), „Обяснение на импликатурите на разговора с хипотезата за степенуваната очевидност“ (2020).


философия на езика, философска логика, лингвистика

2022. Преподаване на ключови термини по гражданско образование на базата на
предходен опит и езикови интуиции на учениците. Университетско издателство
„Св. Климент Охридски“, 2022, ISBN:978-954-07-5571-1, 80-86
2022. За смисъла и значението в речевата комуникация. Философски алтернативи,
6, ИФС – БАН
2022. Преподаване на ключови термини по гражданско образование на базата на
предходен опит и езикови интуиции на учениците. Стратегии на образователната

и научната политика, 30, 3, Национално издателство за образование и наука „Аз-
буки“, ISSN:1310 – 0270 (Print), 258-272. JCR-IF (Web of Science):0.09
2022. Гражданско образование: преподаване на умения за конструктивен диалог.
Nota Bene, 55, ISSN 1313-7859, DOI: http://notabene-bg.org/read.php?id=1264
2021. Прилагане на прототипната теория в обучението по гражданско
образование. i-Продължаващо обвазование, 16/2021, Софийски университет „Св.
Климент Охридски“, ISSN:1312-899X, DOI: https://diuu.bg/emag/13202/


Проект за двустранно споразумение за научен обмен (ЕБР) между ИФС-БАН и Института по философия и социология към Полската академия на науките на тема „Логически модели и модели на изкуствен интелект в концептуалното инженерство“, 2024-2025.
Проект за двустранно споразумение за научен обмен (ЕБР) между ИФС-БАН и Института по философия и социология към Полската академия на науките на тема „Значимостта на логическите модели за съвременната наука“, 2022-2023.
Индивидуален планов проект на тема „Експериментален подход към понятието за импликатури на разговора“, 2020-2023.