Търсене
Close this search box.
административна длъжност: Сътрудник към Ръководството
телефон: '+359 (0) 888 02 64 24

Европейски политики, устойчиво развитие, политически науки, информационна политика, управление на риска, антропология, културни изследвания.

Dimova, E. (2022). Old and new models of Risk Management in Europe and in the World. In: Transformation and Challenges in the Global World. Ed.M.Marinov, V. Milenkova, B. Manov. Cambridge Scholars Publishing, pp.117-124. ISBN (10):1-5275-89-22-6.
Dimova, E. (2022) Растителни мотиви и свещените ритуали на траките във връзка с вярата в бог Хипнос. Осма международна научна конференция „Културно-историческо наследство: опазване, представяне, дигитализация, Велико Търново, Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization
KIN Journal, volume 8, Issue 1, 2022, р.67-79, DOI: www.doi.org/10.55630/KINJ.2022.080106, http://www.math.bas.bg/vt/kin/
Dimova, E. (2020). Глобализация или хуманитарен ред – цивилизационният избор на Европа В: Годишник на катедра „Философски и политически науки“.г. X., с. 111- 125.
Димова, Е. (2019). Единното европейско информационно общество през призмата на устойчивото развитие, В: сп. „Управление и устойчиво развитие“, 3, 2019 г.(76), с.81-86. https://jmsd.bg/files/volumes/msd_76.pdf
Димова, Е. (2018). Миграционната политика на ЕК – кутията на Пандора или средство за стабилност? – В: Годишник на ЮЗУ Неофит Рилски“, година VIII, с.74-85.