Търсене
Close this search box.
телефон: '+359 2 981 07 91

Критическа метафизика иепистемология; трансценденталнафилософия

Димитров, И. (2022). Двете способности у Крузий и Кант. Философски алтернативи 6: 7-17.
Димитров, И. (2018). Въображение и познание (Кантови евристики). София: Форум Демокрит, ISBN: 978-619-91143-1-5, 232 печатни страници.
Димитров, И. (2018). Кратък метаречник по критическа метафизика на способностите. София: Форум Демокрит, ISBN: 978-619-91143-2-2, 76 печатни страници.


1. Ръководител на колективен планов изследователски проект на тема „Критични понятия на метафизиката”, Секция “Онтология и епистемология”, ИФС- БАН. Период на изпълнение: 01.09.2019 – 01.09.2022.
2. Конференция „Интерпретация и метод” към проект Критични понятия на метафизиката, (08-11 септември 2022 г., Творчески дом на БАН, Варна), Организатори на конференцията: Секция „Онтология и епистемология” ИФС-БАН. Тема на доклада: „Двете способности у Крузий и Кант”.
3. Научна конференция „Свят и познание” (8 декември 2021 г., СУ „Св. Кл. Охридски”, София), посветена на чл.-кор. Ангел Стефанов във връзка с неговата 70-та годишнина. Организатори на конференцията: Секция „Философия на науката” ИФС-БАН. Тема на доклада: „Доколко критично е наистина Кантовото различаване между предмет и обект?”.
4. Научна конференция „Некласическа наука и некласически логики” (5-9 септември 2021 г., Творчески дом на БАН, Варна). Организатори на конференцията: Секция „Философия на науката” ИФС-БАН. Тема на доклада: „Капацитетът за мислене в светлината на Кантовия натурфилософски опит от 1755 г.”.
5. Научна конференция „Некласическа наука и некласически логики.
Наука и псевдонаука” (16-18 септември 2020 г., Творчески дом на БАН, Варна). Организатори на конференцията: Секция „Философия на науката” ИФС-БАН. Тема на доклада: „Обратно на (не)класическия въпрос: Как е възможна науката като метафизика?”.
6. Национална конференция по философия „75 години Съюз на учените в България” (21-22 ноември 2019 г., ЦУ-БАН). Организатори на конференцията: СУБ и ИФС-БАН. Тема на доклада: „Капацитетът за спонтанност в светлината на Кант-Америксовия аргумент от сдържаност”.