Търсене
Close this search box.

естетика, аксиология, философия на културата, история на естетиката, култура, теория и история на изкуството, естетически ракурси към ценностите и оценките, психология на изкуството, етическо и естетическо, хуманитаристика, проблеми на човека, философска антропология, връзката познание–ценности, естетически ракурси към литературата, проблеми и направления в литературата от началото на ХХ век и др.

Стъпова, И. (2008). Художественото произведение между твореца и публиката. Велико Търново: Фабер. 176 страници.
Стъпова, И. (2007). Идеята за двойника. Велико Търново: Фабер. 295 страници.
Стъпова, И. (1996). Художествените ценности на кръстопътя на идеите. София: АИ „Проф. Марин Дринов“. 112 страници.
Стъпова, И. (2016). Двойникът и неговият човек: цената. // Човекът за продан. (Сборник). София: АИ „Проф. Марин Дринов“, с. 57–112.
Стъпова, И. (2008). Трансформациите на двойника // Ракурси към естетическото. (Студии). Съст. Соня Кънева. София: Тих-Ивел, с. 1–98.
Стъпова, И. (2013). Злото с маската на двойника. // Философски студии. Сборник. Съставители: Алекси Апостолов, Елена Петрова, Татяна Батулева. София: ИК „Св. Иван Рилски“, с. 66–83.
Стъпова, И. (2005). Другият в мен. Идеята за двойника при Оскар Уайлд. // Раздвоеният човек. (Сборник студии и есета). Велико Търново: Фабер, с. 46–73.
Множество монографии, студии и статии по естетика, аксиология, философия на културата.