Търсене
Close this search box.

Ива Манова е доцент в секция „Социални теории, стратегии и прогнози“ на Института по философия и социология при БАН. Научните ѝ интереси са в областта на историята на философията, историята на философската историография, католическата социална доктрина и междурелигиозния диалог.


История на философията; история на философскатаисториография; католическа философия и култура;социалното учение на Католическата църква

Нуждата от другия: Социалното учение на папа Франциск, София: Изток-Запад, 2021,
ISBN 9786190108412, 208 стр.
Норма и реформа в ренесансовата философия. Лоренцо Вала и неговата хуманистическа
критика на аристотелизма, София: Софи-Р, 2011, ISBN 9789546381712, 176 стр.
Историографията на Ренесанса и културологичният обрат в съветската философска
култура, „Архив за средновековна философия и култура“, София: Изток-Запад, 27 (2021),
ISBN: 978-619-01-0946-4, стр. 241-264.
Папа Франциск и латиноамериканското католическо възраждане, “Philosophia. E-Journal

for Philosophy and Culture”, ISSN 1314-5606, 26/2020, 39-69, https://philosophia-
bg.com/archive/philosophia-26-2020/pope-francis-and-latin-american-catholic-revival/.

От интегрална екология към екологичен грях: социалното учение на папа Франциск от
Laudato si’ (2015) до Синода за Амазония (2019), “NotaBene”, ISSN 1313-7859, 47 (2020),
http://notabene-bg.org/read.php?id=924.


от 01.2021, Преосмисляне на българското образование в контекста на 21. век,
секция „Социални теории, стратегии и прогнози“, ИФС–БАН, ръководител доц.
д-р Х. Амбарева
 02.2019-02.2022, „Цивилизационни предизвикателства пред България и
Европейския съюз (конфликти, рискове и трансформации)“, утвърден с Протокол
No3/22.01.2019 г. на Научния съвет на ИФС–БАН, ръководител проф. д.н. Б.
Градинаров
 25.01.2016-31.01.2018, “Dall’io al sé. Dalla concezione funzionalistica della persona alle
teorie contemporanee dell’intenzionalità e della razionalità pratica”, финансиран от
Университета на Падуа, Италия (с прот. No CPDA 151331/15)
 01.04.2014-31.03.2015,“L’universalità e i suoi limiti: meccanismi di inclusione ed
esclusione nella storia della filosofia e nei dibattiti filosofici contemporanei” (PRIN
2012) финансиран от финансиран от Ministero dell’università e della ricerca (MUR)
на Реп. Италия
 01.04.2011-31.01.2012, “Usi e valenze delle categorie di ‘progresso’ e di ‘modernità’ nella
storia della storiografia filosofica” (PRIN 2009), финансиран от MUR на Реп. Италия
 07.11.2006 – 06.11.2009, Институции на знанието в Европа в началото на Новото
време, Национален проект по ФНИ, ръководител проф. д.н. В. Бузов