Търсене
Close this search box.
телефон: +359 888 36 03 00

Д-р Камелия Петкова е социолог с над 17 годишен опит в изследването на проблемите на социална стратификация, бедност, дигитални и социални неравенства, проблеми на уязвими групи в риск (жени, деца, роми, бежанци), демографските дисбанаси, демографски предизвикателства, етно стратификация и др. Участва в редица национални и международни и проекти. Дългогодишен консултант към Световна банка по изследване на проблемите на бедността и към Международния обучителен център в Торино МОЦ на МОТ по оценка на обучения в държавната администрация чрез прилагане на методиката ROIT на проекти, изпълнявани от МОЦ на МОТ.


Бедност, социални неравенства, етностратификация, бежанци; проблеми на уязвими групи в риск, демографски дисбаланси,

Petkova, K. 2023. THE FESTIVAL OF ETHNICITIES, BAGRAS AND THE KOTLEN CARPET: UNITING LOCAL COMMUNITIES AND (RE)DISCOVERING TRADITIONS. Knowledge, 60.2, Institute of knowledge management, 2023, ISSN:ISSN:1857-923X, 195-203.

Petkova. K. 2023. Digital Skills: A Necessity or a Possibility for the Professional Realization of Youths in Bulgaria. In: Young Generation and Next Europe, Publisher: Marin Drinov.

Petkova, K. 2022. DIGITAL TECHNOLOGIES: A FIELD OF NEW OPPORTUNITIES OR AN OBSTACLE FOR THE PERSONAL AND PROFESSIONAL REALIZATION OF PERSONS FROM THE ROMA COMMUNITY. Knowledge, 54.1, Institute of knowledge management, 2022, ISSN:ISSN:1857-923X, 509-515

Петкова. К. 2022. ВЪЗМОЖНА ЛИ Е ИНТЕГРАЦИЯТА НА БЕЖАНЦИТЕ В БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО: ЕМПИРИЧЕН ПОГЛЕД. Сборник доклади от научна конференция 2022, 2, НВУ „Васил Левски“, 2022, ISSN:1314-1937

Petkova, K ., Nakova, A., Nedelcheva, T., Keliyan, M., Maeva, M., Erolova, Y., Hristova, M., Hristova, K. 2021. Refugees in the Representations of Bulgarian Citizens: Fears, Understanding, Empathy. Prof. Marin Drinov Publishing House of Bulgarian Academy of Sciences, 2021, ISBN:ISBN 978-619-245-185-1, 235


Проект по Фонд Научни изследвания към МОН, изпълняван от Института по философия и социология при БАН на тема: „Местните празници: ресурс на локалните общности за справяне с кризи”

Проект по Фонд Научни изследвания към МОН, изпълняван от Института по философия и социология при БАН на тема: „Дигитално разделение и социални неравенства: равнища, актьори и взаимодействия”

Проект по Фонд Научни изследвания към МОН, изпълняван от Института по философия и социология при БАН на тема: „Бежанците в представите на българите”