Търсене
Close this search box.
телефон: '+359 885 66 32 85

Кристиян Енчев е роден през 1968 година в гр. София. Понастоящем е доцент в Институт по философия и социология към БАН. Има интереси в областта на трансценденталната метафизика, херменевтиката, онтологията, теорията на литературата, семиотиката. Автор на научни статии и студии в наши и международни периодични издания, както и на три монографични изследвания: „От интенционалност към интензионалност. Логическият път на виртуалисткия трансцендентализъм“ (първо издание – 2009; второ, преработено и допълнено издание – 2019); „Логика и социални критически онтологии“ (2010), „Потенциалност и фигура (2023).


трансцендентална логика, интензионална логика, онтология, херменевтика, критическа метафизика

Енчев, К. (2022). Катахрезисната метафора в светлината на теорията за метафоричното напрежение. STUDIA LITTERARIA SERDICENSIA, 2: 308-321, ISSN 2738-7631.
Енчев, К. (2022). Въображение на въображението и образ на образа: критико-херменевтични наблюдения. Философски алтернативи 6: 37-50, ИФС – БАН, ISSN 0861-7899.
Енчев, К. (2021). „Задачата на преводача“ на Валтер Бенямин и невъзможността за пряко съобщение. Философия 4: 382-393, Национално издателство за образование и наука, ISSN 0861-6302, DOI 10.53656/phil2021-04-05.
Енчев, К. (2019). „От интенционалност към интензионалност. Логическият път на виртуалисткия трансцендентализъм“ – второ преработено и допълнено издание. София: Издателство Скрибенс, ISBN 978-619-7467-09-3, 160 печатни страници.


Участие в спечелил проект в Конкурс „Финансиране на научни изследвания – 2017“, научна област „Обществени науки“. Тема на проекта: „Некласическа наука и некласически логики. Философско-методологически анализи и оценки“ на обща стойност 88070.00 лв. Код на проекта – Н 15/33 от 27.07.2017. Ръководител на проекта: чл.-кор. проф. дфн Ангел Стефанов Стефанов.

Участие в спечелил проект в Конкурс „Финансиране на научни изследвания – 2017“, научна област „Обществени науки“. Тема на проекта: „Анализ и философско осмисляне на ролята на рода Берон за духовното развитие на България и интегрирането ѝ в световната култура“ на обща стойност 93800.00 лв. Код на проекта – Н 15/34 от 27.07.2017. Ръководител на проекта: проф. дфн Мартин Матеев Табаков.

Участник в спечелил проект в Конкурс „Българска научна периодика – 2016“ от сп. „Философски алтернативи“, изд. на ИИОЗ-БАН, за финансиране на книжките през 2017 на обща стойност 6258.00 лв. Код на проекта – НП 04/14. Ръководител на проекта: проф. дфн Мартин Матеев Табаков.

Участие като изследовател и автор на речникови статии в проект за издаване на: Енциклопедичен речник по логика и семантика (срок на проекта: декември 2011- август 2012) с ръководител проф. дфн Мартин Табаков. Издание: Табаков, М. (съст.) 2012. Енциклопедичен речник по логика и семантика. Изд. „Звезди“, София, ISBN: 978-954-8697-49-1.