Търсене
Close this search box.
телефон: '+359 88 802 6424

Средни класи, локални общности, социална стратификация; модели на потребление, стил на живот и социални структури в сравнителна перспектива: България, Япония, Китай и Тайван; Местни празници

Келиян, М. (2022). „Новите градски фестивали: дейности, организатори, бенефициенти и интереси по повод на Капана фест”, Проблеми на постмодерността, Т. 12, 1, 137-164, https://doi.org/10.46324/PMP2201055; Keliyan, M. (2021). Old Japanese Capital Local Community Festivals: The Matsugasaki Case. Postmodernism Problems, Vol. 11, No. 3, 2021, https://doi.org/10.46324/PMP2103200. pp. 199-220; Keliyan, M. (2021). Leisure in Bulgaria. Sociološki pregled/Sociological Review, Vol. LV, 1, 156–173, doi: 10.5937/socpreg55-30552; Keliyan, М. (2018). Middle Strata Consumption Patterns as a “Key” for Understanding Japanese Society. In: Krasteva-Blagoeva, E. (Ed). Approaching Consumer Culture: Global Flows and Local Contexts. Springer, pp. 271-287.


„ Местните празници: ресурс на локалните общности за справяне с кризи“, проект, спонсориран от ФНИ на МОН; ръководител на проекта

„Бежанците в представите на българите: страхове, разбиране и съпричастност“, проект, спонсориран от ФНИ на МОН, член на екипа;