Търсене
Close this search box.

екзистенциална феноменология (Хайдегер), социална онтология (Лукач), изследвания и теория на културата

Павлов,Н. (2021) Отчуждението като проблем в Хайдегеровата философия, Философия, 30:42-54, ISSN 0861–6302 https://doi.org/10.53656/phil2021-01-04
Павлов,Н. (2018) Към една онтологическа критика на философията на езика у късния Хайдегер, Философски алтернативи,6:123-133, ISSN 0861-7899 https://portal.issn.org/resource/ISSN/0861-7899
Павлов,Н. (2018) Хайдегеровият прочит на Кант и проблемът за онтологичното основаване на метафизиката, Philosophia, 20:49-63, ISSN 1314-5606 https://portal.issn.org/resource/ISSN/1314-5606