Търсене
Close this search box.

Градска социология и антропология, теоретична социология (постфундационистка дискурсна теория), ангажирана антропология

Венков, Никола Ат. (2023). Столипиново: боклук, медии, власти и расиализация. Семинар_BG, 25. https://seminar-bg.eu/spisanie-seminar-bg/broy25/842-stolipinovo.html
Венков, Никола Ат. (2021). Кооперативният пазар като гордост и предизвикателство за социалистическата система. В: Лулева, Ана и др. (съст.) Българският социализъм: идеология, всекидневие, памет. София: Акад. изд. „Проф. Марин Дринов“, 39–61. https://tiny.one/Venkov2021-kooppazar
Венков, Никола Ат. (2019). Градска политика и дискурсна теория. Политически, технократични и обикновени форми на действието. Годишник на Софийския университет. Философски факултет. Кн. Социология, 108: 34–63. https://tinyurl.com/Venkov2019-gradski
Венков, Никола Ат. (2017). Към теория на конспиративните сюжети. Критика и хуманизъм 48 (2): 83–104. https://tiny.one/Venkov2017-consp