Търсене
Close this search box.

Нина Димитрова е професор, доктор на философските науки, автор на 13 научни монографии.
Сфера на научни интереси: история на философията, руска религиозна философия, история на българската философска култура,
философия и национална идентичност, философия на религията, философска антропология.


История на българската философска култура; История на руската религиозна философия; Философска антропология; Философия на религията;

Монографии:
„Пространства на идентичност – рефлексии върху българската философска култура”, Институт за българска философска култура, София, 2019; https://www.philosophybg.com/издания-на-ибфк/изследвания/
„Екзистенциални измерения на ‘новото време“, Проектория, София, 2014;
„Пророците на бесовете. Смисъл и вяра в руската религиозна философия”, издателство на БАН „Марин Дринов”, София, 2013; https://press.bas.bg/bg/books-103/show-104(223)


Grundriss der Geschichte der Philosophie. Die Philosophie der 19. Jahrhunderts (2022 – 2025)
[Очерк по история на философията. Философията на 19 век]
Философия и изкуствознание: Актуални прочити на творческото наследство на Николай Райнов (2020 – 2023)
Копнежът по завръщането /Рефлексии в българската философия и литература/ (2019 – 2022)
Анализ и философско осмисляне на ролята на рода Берон за духовното развитие на България и ролята ѝ в световната култура (2018 – 2022)
Български гласове в чужбина: философски акценти (2016 – 2020)
Democratization, religious identity and fundamentalism in Romania and Bulgaria (2016 – 2018)
[Демократизация, религиозна идентичност и фундаментализъм в Румъния и България]
Idee wędrowne na słowiańskich Bałkanach (2015 – 2017)
[Мигриращи идеи на славянските Балкани]