Търсене
Close this search box.
Историк

история на науката, история наархеологията в България, наукознание;дигитализация на образованието

Овчаров, Д., Богомирова, Р. 80 години Български археологически
институт. Археология, кн. 3-4, 2001, с. 5-15. ISSN 0324-1203 (с резюме на
английски език).
3. Богомирова, Р. Д-р Васил Берон – приноси за археологията в България.
Философски алтернативи, бр. 4, 2021, с. 71-81. ISSN 0861-7899 (с резюме
на английски език).
4. Богомирова, Р. Създаване и дейност на Разградското археологическо
дружество. Изследвания в памет на акад. Анание Явашов. С., АИ „Проф.
Марин Дринов“, 2007, с. 20-33. ISBN 978-954-322-198-1.
5. Богомирова, Р. „Известия на Българския археологически институт“ като
фактор за социалната институционализация на археологическата наука в
България в периода между двете световни войни. Известия на
Археологическия институт, ХХХІХ, 2006, с. 7-11. ISSN 0323-9535 (с
резюме на английски език).


„Преосмисляне на българското образование в контекста на 21 век:
концепции, методологии, практики, участници“ (2021–2023), колективен
научноизследователски проект, финансиран от бюджета на ИФС – БАН,
с ръководител доц. д-р Христина Амбарева