Търсене
Close this search box.
телефон: +359 883 23 46 63
СЕКЦИЯ/ОТДЕЛ:

епистемология, философия на съзнанието, философия на езика, когнитивна наука, психология

Минина, Р. Субективното оправдаване – от моралната философия към епистемологията в „Пътища на познанието“, УИ „Св. Климент Охридски, 2020
Минина, Р. Субективно оправдаване и разпределена когнитивна система в „Нота Бене“, бр. 41, 2018.
Минина, Р. Субективно оправдаване в етиката и епистемологията в „Философски алтернативи“, бр. 4, 2018
Minina, R.. The Distinction Between Internalism And Externalism In Objective And Subjective Justification In Epistemology в „Questioning Knowledge: At The fringes Of Reason, 2018

Минина, Р. Дебатът между интернализъм и екстернализъм в епистемологията като проблем за легитимиране на субективната гледна точка в процеса на придобиване на знание в „Нота Бене“, бр. 43, 2019.