Търсене
Close this search box.
телефон: '+359 884 34 24 71

Росен Люцканов е завършил философия в Софийския университет. Защитил е докторска степен по история и философия на математиката в Института по философия към Българската академия на науките. Понастоящем е доцент и член на проблемната група по логика в Института по философия и социология. Публикувал е две книги: „Феноменът на непълнотата” („Изток-Запад”, 2008) и „Лицата на Протей” („Изток-Запад”, 2013), както и над 60 рецензирани статии на български и английски език. Член е на редакционната колегия на Balkan Journal of Philosophy и вице-президент на Българското общество по аналитична философия. Преподавал е курсове по критично мислене (в Нов Български Университет), философия на изкуствения интелект (Софийски университет) и философия на психологията (Пловдивски университет). Настоящите му изследователски интереси са в областта на логиката, теорията на социалния избор и епистемологията.


математическа логика, история и философияна математиката, епистемология, теория наизкуствения интелект, теория на рационалнияизбор, теория на аргументацията

Люцканов, Р. 2022. За обяснимата (не)ефективност на математиката в
поведенческите науки. Nota Bene, 57.
Люцканов, Р. 2022. Теория на основателните решения: парадоксът на Але и
логиката на действието. Философски алтернативи, 6, 2022, 117-129.
Люцканов, Р. 2021. Неевклидова геометрия в „Критика на чистия разум“?
Символично конструиране отвъд диктата на чистия наглед. Философски
Алтернативи 3, 5-15.
Люцканов, Р. 2017. Дебатът за универсалиите в аналитичната метафизика. Kairos, т. 2, с. 31-48 (https://logos.uni-
plovdiv.net/documents/35514/2069995/Kajros_2017_2_fin_fin.pdf/bd6f07e5-0108-4b48-8452-ea288c7e25c7).


Октомври 2013: Moore’s paradox and epistemic entitlement. (Logical
Systems and Models Workshop, Department of Logical Systems and Models,
ISSK-BAS, Sofia)
Юли 2013: Restricted knowability (Department of Logic Annual Conference,
ISSK-BAS, Sofia)
Юни 2013: Whitehead’s conception of the nature of mathematics in
“Mathematics and the Good” (Workshop on the later philosophy of A. N.
Whitehead, ISSK-BAS, Sofia)
Август 2012: Moore’s problem and the defeasibility analyses of knowledge
(Workshop on Logic, ISSK-BAS, Sofia)