Търсене
Close this search box.

Социология на стратификацията, неравенства при прехода от образование към първа работа, социология на пола, дигитални неравенства, интерсекционалност

Съставителство

Румяна Стоилова, Гергана Ненова, Георги Медаров.  2022. Благополучие на Балканите в Европейска перспектива, Социологически проблеми, бр.1.

Мартин Иванов, Румяна Стоилова. 2020. Преход към устойчиво развитие в Югоизточна Европа: успешни практики, обществени нагласи и социално-икономически ефекти, Социологически проблеми , бр.2

На български език

Стоилова, Р., Илиева-Тричкова, П. 2023. Социално-икономически неравенства при онлайн комуникацията, Социологически проблеми, кн. 2, Институт по философия и социология, БАН, БСА,583-604, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=1205879

Румяна Стоилова, Калоян Харалампиев 2023 Международен сравнителен анализ на щастието. В: Мая Келиян (ред.) „Общности и идентичности”, Изд.”Марин Дринов” , 339-354.

На английски език

Rumiana Stoilova, Ellen Boeren, Petya Ilieva-Trichkova 2023. Gender gaps in participation in adult education in Europe: examining factors and barriers, In: John Holford, Pepka Boyadjieva, Sharon Clancy, Günter Hefler, Ivana Studená (Ed.) Lifelong Learning, Young Adults and the Challenges of Disadvantage,  Chpater 6, Palgrave Macmillan Cham, pp. 143-167. ISSN 2524-6313, E-ISSN2524-6321, https://link.springer.com/book/9783031141089, DOI : 10.1007/978-3-031-14109-6

Kornelia Slavova, RumianaStoilova (2023) Intersectionality: Perspectives from Central and Eastern Europe , In: Kathy Davis and Helma Lutz (Ed.) Handbook on Intersectionality Studies, Palgrave, 28-42.

Stoilova, R. 2023. Gender Inequalities in the Digital Domain. Bulgaria in a Comparative Perspective, In: Jeleva, R. (Ed.) 2023. Young Generation and Next Europe, Publishing Haus of Bulgarian Academy of Sciences “Marin Drinov”, Sofia, 73-89, ISBN 978-619-245-325-1. https://press.bas.bg/bg/eBooks-105/show-106(67)


Член на колектива по проект „Network of Eurofound Correspodents – Bulgaria, Contract No.:22-3030-03, Project No.: 211001

„Дигитално разделение и социални неравенства: равнища, актьори и взаимодействия” , Ръководител на научния колектив
“Dynamics of inequalities in participation in higher and adult education: A comparative social justice perspective”funded by the National Science Fund to the Ministry of Education and Science of Bulgaria within the National Scientific Programme “VIHREN“, Established Researcher (R3) in the project
„Европейско социално изследване за България (ESS)“, Националната пътна карта за научна инфраструктура , https://ips-bas.org/
SHARE, Здраве, стареене и пенсиониране, експерт в екипа на ИИОЗ https://ips-bas.org/