Търсене
Close this search box.
телефон: +359 884 31 99 51

Завършила специалност ,,Социология“ (магистър) в СУ ,,Св.Климент Охридски“. Доктор по социология от ,,Институт по социология“ към БАН. Тема на дисертацията ,,Неформални социално-икономически процеси в контекста на българската трансформация“. Сертификат за отличие (Highly Commended Winner) на Международната Социологическа Асоциация (ISA) за изследване на тема „Predatory Culture of the Big Informals in Bulgaria”. Награда за научни постижения в областта на обществените науки от Съюза на Учените в България ,,Високи научни постижения – 2006”. Владее български, английски, руски и испански езици.


Социология на селото и селските общности, анализи на Европейски и национални земеделски политики, иновациите в земеделието, градско земеделие

А сега накъде? Траектории на промяна в кубинския социалистически
модел. В: Годишник на Софийския Университет ,,Св. Климент
Охридски“, Философски факултет, Социология, Том 106, Университетско
издателство ,,Св. Климент Охридски“, стр. 65-95
2009 ,,Социологическо разследване на феномена хищническа култура”, В:
Социологията пред предизвикателствата на различията. Сборник,
посветен на 30-годишнина на Катедра ,,Социология”, София
2001 ,,Социологически поглед върху неформалната икономика в България”, В:
Перспективи пред Социологията в България, Редактор Николай Генов,
Университетско издателство, София, стр. 204-228


2022 Unlocking the innovative potential of the South Central Region of Bulgaria and in the agricultural sector” (AgroDigiRise), DIGITAL-2021-EDIH-01 — European Digital Innovation Hubs, No 101083473

2021 ,,European Forum for a Comprehensive Vision on Urban Agriculture” (EFUA), H2020-FNR-2020-1, No 101000681

2021 ,,Connecting COnsumers and producers to REbalance farmers’ position through AmbassaDOrs trainings” (COCOREADO), H2020-RUR-2018-2020 / H2020-RUR-2020-1, No 101000573

2017-2021 ,,Better Rural Innovation: Linking Actors, Instruments and Policies through Networks (LIAISON)“, H2020-RUR-2016-17, Call ‘Rural Renaissance – Fostering innovation and business opportunities’