Търсене
Close this search box.
телефон: +359 884 63 04 19

Философия на религията, Диалектическата философия на Хегел, История на философията, Философия на историята

„Professional wrestling and identity construction in the realm of social
media“, Cognition, communication, discourse, 2022, 24, ISSN 2218-2926, сс. 22-36;
„Реторическа аргументация и истина в творчеството на Фридрих Ницше”, Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“, София, 2021, ISBN 978-954-07-4971-6, 200с.;
-Въпросът за всеобщото през призмата на Хегел. В сборник Философската система на Хегел и философията на религията, София 2022, ISBN – 978-954-392-644-22021 стр. 119 – 127

-Актуалност на Хегеловата философия в постмодерността. В сборник: Философската система на Хегел и философията на религията, София 2022, ISBN – 978-954-392-644-2.

-Предизвикателствата пред християнството през 21 век. В сборник с доклади Хармония в различията. София 2022, ISSN 2367-7899.


3 ГОДИШЕН НИ проект на секция/катедрa РЕЛИГИЯ, ВЯРВАНИЯ, СВЕТОГЛЕД-ИИОЗ–БАН
НА ТЕМА Традиционни религиозни светогледи и ценностите на XXI век Инд.тема:
„РАЗЛИКАТА СУБЕКТ-ЕГО В ТРАДИЦИОННИТЕ РЕЛИГИИ И В ПОСТМОДЕРНИЯ СВЯТ”

Юни-Юли 2013 г., консултации по онтология и философия на религията на докторанти и постдокторанти по философия и богословие, участници в проект „Образование, религия, медии и политика: анализ на реалности” BG 051PO001- 3.3.06 – 0061, Европейска оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, с цел публикация на техните текстове и участие в международен семинар „Християнство и философия в епохата на постмодерна”.