Търсене
Close this search box.
телефон: +359 878 20 12 75

2015г. доктор по философия – СУ „Св. Климент Охридски“ – Философски факултет, тема: Проблемът за Dasein във фундаменталната онтология на Мартин Хайдегер.

2007г. доктор по теология – СУ „Св. Климент Охридски“ – Богословси факултет; тема: Трансценденталната диалектика на Имануел кант и нейното отношение към теологията;


Онтология, логика, епистемология, философия на религията, немска класическа философия, метафизика, съвременна философия.

1. Ангелов, Цв. Концепцията на Г.В.Ф. Хегел за Божествения Абсолют. Philosophia – e-journal for philosophy & culture, 31/2023, 2023, Issn: 1314-5606, 127-174.

2. Идеята на Франсис Фукуяма за края на историята и нейната фундираност върху Хегеловата философия на историята. Хармония в различията. Сборник с доклади. Научна конференция „Хармония в различията“. София, 9. 12.2022, Академично издателство За буквите – О писменехъ, 2022, ISSN:2367-7899, с. 570-583

3. Етическата философия на Имануел Кант като трансцендентална корелация на морал, разум и вяра. Списание „Етически езследвания“, година VII, брой7, кн.2, Декември 2022, брой7, кн.2, Декемвр, 2022, ISSN:2534-8434, с. 111-125

4. Проблемът за Божественото във философията на Хегел. Сборник: Философската система на Хегел и философията на религията – 250г. от раждането и 190г. от смъртта на Г.В. Фр. Хегел – т.2, Втори, 2022, ISBN:978-954-392-644-2/2021., с. 232-252

5. Онтологическият монизъм при Спиноза и Хегел като Теомонизъм – Теомаксимализъм. Philosophia – e-journal for philosophy & culture, 29/2022, 2022, ISSN:1314-5606, с. 83-108


3 год. НИ проект със срок 1 април 2022- 31 март 2025: С-я/К-ра „Религия, Вярвания, Светоглед“ИФС-БАН:ТРАДИЦИЯ И НОВАТОРСТВО В РЕЛИГИИТЕ И СВЕТОГЛЕДА през XXI век -ФИЛОСОФСКИ АНАЛИЗ! Индивидуална тема: Спекулативното понятие за религия във философията на Г.В.Ф. Хегел; & Идеята на Кант за религията на разума и трансценденталния идеал.

3 годишен НИ проект: Религия РЕЛИГИОЗНА ИДЕНТИЧНОСТ и СВЕТОГЛЕД – ЧОВЕКЪТ в ЕВРОПЕЙСКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ през XXIвек. Индивидуална тема на проектно участие: КОНЦЕПЦИЯТА за АБСОЛЮТА в EВРОПЕЙСКАТА МЕТАФИЗИКА в КОНТЕКТА на 21в

1 год. участие в 3 год. НИ проект ТРАДИЦИОННИ РЕЛИГИОЗНИ СВЕТОГЛЕДИ И ЦЕННОСТИТЕ НА XXI век, в ИИОЗ-БАН, с ръководител:проф.дфн Стефан Пенов.;Индивидуална тема: Проблемът за онтологическия аргумент за битието на Бога.