Търсене
Close this search box.

Философия на науката, философияна медицината,логика, философия на биологията, епистемология, методология на научното познание.

Васева-Дикова, Ю. (2022). Новата парадигма в медицината. Списание „Философия“, 31 (2), ISSN 1314–8559 (Online), ISSN 0861–6302 (Print), стр.123-133; Васева-Дикова, Ю. (2021). Медицинският нихилизъм: философската критика на медицината. В: Некласическа наука. Наука и псевдонаука. Съставител Ангел Стефанов, Парадигма, ISBN: 978-954-326-461-2, стр. 9-20.; Васева-Дикова, Ю. (2019). “Златен стандарт” при съвременните медицински теории и практики. В: Некласическа наука и некласически логики. Философско-методологически анализ и оценки. Парадигма, стр. 167-186, ISBN 978-954-326-379-0; Vasseva-Dikova, J. (2008). Ad – hoc hypotheses and problem of demarcation, In: Raynova, Y., Petrov, V. (Eds.) “Being and Knowledge in Postmetaphysical Context”, Institut for Axiologische Forschungen (IAF), Wien, pp. 232-243.


Ръководител проект: “Съвременни проблеми и дискусии във философия и социология на медицината” срок 2021-2024г.

Участник в КОЛЕКТИВЕН ПЛАНОВ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ с финансиране от бюджета на БАН “Критични понятия на метафизиката” срок 2019-2022г.

Участник в проект „Съвременни дебати във философия на науката. II част”, ръководител на проекта чл. кор. проф. Ангел Стефанов, секция
“Онтология, епистемология, философия на науката”, ИИОЗ-БАН; тема: „Философия на медицината: Основни понятия, хипотези и открития”.
Период на изпълнение 2019-2022г.

Участник в проект: Logical Models and Explanations of/in Cognition(2017-2020), ръководител на проекта доц. Д. Ангелова.

Участник в проект „Знаци и значения в теоретична интерпретация и прагматичната комуникация”, ръководител на проекта доц. А. Димитров, секция “Онтология, епистемология, философия на науката”, ИИОЗ-БАН; тема: „Обяснителни модели и схеми в медицината в контекста на дебата ЕВМ – РОМ (Медицина основана на доказателствата и Медицина от гледна точка на пациента)”. Период на изпълнение 2016-2018г.

Участник в проект „Съвременни дебати във философия на науката”, ръководител на проекта чл. кор. проф. Ангел Стефанов, секция “Онтология, епистемология, философия на науката”, ИИОЗ-БАН; тема: „Философия на медицината: Основни понятия, хипотези и открития”. Период на изпълнение 2016-2018г.