Търсене
Close this search box.
телефон: +359 886 17 82 87

История и методология на хуманитарното познание, феноменология (Едмунд Хусерл, Оскар Бекер, Мартин Хайдегер), философия на езика, философска херменевтика, практическа рационалност, теория на дейността, онтология – семантика, научен туризъм.

2023: Какъв е въпросът? Встъпителни бележки към Ръководството към Хайдегеровото Битие и време на Магда Кинг. в: Български философски преглед. Институт за българска философска култура. 2022, том 12, стр. … (под печат)
2023: Херменевтичната хуманитаристика като процедурална рационалност. в: Аруко четения. Логос. Догма. Фантазия. Мит. Име. История. Съставители Димка Гичева-Гочева, Петър Горанов, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, (ISBN: 978-954-07-5639-4) 2023, стр. 436-462.
2022: Моделът на хуманитарното знание: ерудиция или метод. в: Свят и познание. Сборник в чест на 70-ет годишнината на чл. кор. проф. Ангел Стефанов. Съставител Юлия Васева-Дикова. София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, (ISBN: 978-954-07-5526-7), 2022, стр. 38-55
2022: Смисълът на битието като неговата празна тайна. в: Култура, София, 15.09.2022, стр. 1-7
2021: Remembering the hermeneutic anarchist. in: Divinatio. Studia Culturologica Series. New Studies In Phenomenology, Vol. 50, autumn–winter 2021, Maison des Sciences de l’Homme et de la Société, (ISSN:1310-9456), pp. 25-39


2019-2022: Колективен планов изследователски проект с финансиране от бюджета на БАН. Тема на проекта: Критични понятия на метафизиката. Начало: септември 2019 г. Краен срок: септември 2022 г. БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ – ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО, Секция „Онтология, епистемология, философия на науката”