Търсене
Close this search box.

Публична защита на Дона Пикард

Открито заседание за защита на дисертационен труд на тема: “СОЦИАЛНИЯТ КАПИТАЛ КАТО ФАКТОР ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ ОБЩНОСТИ В БЪЛГАРИЯ” на Дона Костадинова Пикард за получаване на образователната и научна степен „доктор” по научна специалност „Социология”, шифър 05.11.01 Научен ръководител доц. д-р Мариана Драганова Състав на научното жури: Проф. дсн Таня Неделчева – ИИОЗ, председател Проф. дсн Валентина […]