Търсене
Close this search box.

Защита на дисертационен труд на доц. д-р Иванка Райнова

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ Институт за изследване на обществата и знанието  Съгласно Решение на Научния съвет на ИИОЗ-БАН и на основание на ЗРАСРБ и Правилниците на МС и БАН за неговото прилагане, Научното жури за присъждане на научната степен „доктор на философските науки” обявява  ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ за защита на дисертационен труд на тема: „МЕЖДУ СВЕЩЕНОТО […]