Търсене
Close this search box.

TALENT Erasmus+

Основната цел на проекта TALENT Erasmus+ (декември 2018 г. – ноември 2022 г.) е да създаде двугодишна магистърска програма по управление на човешките ресурси (УЧР) в шест университета в Централна Азия. Обучени от академични институции на ЕС в Белгия, България, Германия и Гърция, шест университета в Казахстан, Киргизката република и Узбекистан разработват иновативна академична среда за преподаване и изучаване на идеи и практики за УЧР, адаптирани към нуждите и спецификата на социално-икономическите предизвикателства на Средноазиатския регион. Първите групи студенти започват обучението си през 2020-2021 г.

Чрез своите различни цели и дейности, като обучения на преподаватели и тематични семинари, проектът TALENT се стреми да развие мрежа между академичните институции и публични и частни участници, позволяваща дълготраен обмен на опит в УЧР, както и да създаде стимули за мобилност между партньорските университети на студенти, учители и изследователи, интересуващи се от развитие и мобилност на работната сила, пазар на труда и УЧР в Централна Азия. От страна на ИФС-БАС в проекта участват доц. д-р Румяна Желева и доц. д-р Албена Накова.

Повече за проекта може да се прочете на Интернет страницата му: http://hrmincentralasia.eu/.

I SKILL

I SKILL – Industrial Relations And Social Dialogue To Kick-In Inclusive Adult Learning /индустриални отношения и социален диалог за стимулиране на включващо обучение на възрастни/
2021 – 2023

MILIEU

Проект MILIEU Women, Disability Inclusion: Scientific Excellence in Bulgaria/Жени, увреждания и включване: Научна експертност в България е финансиран по рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“, съгласно финансово споразумение № 952369. Проектът се координира от Института по философия и социология при БАН и се изпълнява в периода 2021-2023.

BEYOND4.0

BEYOND 4.0 Industrie 4.0 and Digital Disruption/Приобщаващо бъдеще за Европа. Отвъд въздействието на Индустрията 4.0 и цифровата промяна, финансиран от Програмата на Европейския съюз за научни изследвания и иновации Хоризонт 2020, съгласно договор 8222296. Изпълнява се в срока 2019-2023 г.