Търсене
Close this search box.

Сборникът „Морaл и етика на солидарността в съвременното общество“ беше представен на Единадесетата поредна национална конференция по етика

Cover 4 0-page-001На 1-ви април 2016 г. беше представен сборникът “Морал и етика на солидарността в съвременното общество” със съставители доц. д-р Емилия Маринова и проф. д.с.н. Максим Мизов. На 404 страници борникът обединява 30 научни доклада на 31 автори. Докладите, които могат да бъдат прочетени в новата книга, са резултат от дискусиите на Единадесетата поредна национална конференция по етика на тема “Морал и етика на солидарността в съвременното общество”, организирана от Секция “Етически изследвания” към Института за изследване на обществата и знанието при БАН, Представителството на Россотрудничество в България и фондация “Солидарно общество” на 20 ноември 2015 г. Националните конференции по етика и свързаните с тях сборници са значим фактор за отстояването и развитието на етическата наука у нас. Възникнала през 2004 по предложение на чл-кор. проф. В. Проданов и секция „Етика” на Института за философски изследвания, тази  инициатива се отстоява от секция „Етически изследвания“ на Института за изследване на обществата и знанието. при Българската академия на науките и цели ряазширяване на етическия дебат в съвременното българско общество.

Изданието беше представено от организаторите – д-р Коста Пеев, Георги Пирински, депутат в Европейския парламент, чл.-кор. проф. дфн Васил Проданов, проф. дсн Максим Мизов и доц. д-р Емилия Маринова. В дискусията участваха проф. д-фн Силвия Минева от СУ „Св. Климент Охридски“ и проф. д-р Даниела Сотирова от ТУ-София.

Сборникът “Морал и етика на солидарността в съвременното общество” предлага интердисциплинарен поглед към една от най-болезнените теми в съвременното индивидуалистично общество – темата за солидарността. Различни аспекти на солидарността са представени през погледа на философи, етици, социолози, политолози, икономисти, юристи, еколози и гимназиален учител. Сред авторите на докладите има представители на три института при Българската академия на науките: Института за изследване на обществата и знанието, Института за изследване на населението и човека и Института по етнография с музей. От университетите са представени Университетът за национално и световно стопанство, Софийският университет “Св. Климент Охридски”, Техническият университет – София, Югозападният университет “Неофит Рилски” и Великотърновският университет “Св. св. Кирил и Методий”, а от центровете: Центърът за исторически и политически изследвания и Центърът за демографски изследвания. Един от докладчиците е преподавател във Френската езикова гимназия в Стара Загора. Дори само изброяването на институциите, участвали със свои представители като автори на статии в сборника, показва огромното разнообразие от подходи и интерпретации по въпросите на солидарността.

В различните доклади солидарността е свързвана с политиката, с отговорността, с нравствеността, с властта, с образованието, с родителството, със свободния пазар, с генетиката, с имиграцията, с правата, та дори и с Петър Дънов и Япония! На всички, заинтригувани от възможното съдържание на посочените връзки, Секция “Етически изследвания” на Института за изследване на обществата и знанието при БАН предоставя свободен достъп до текста на сборника на следния интернет адрес:

https://app.box.com/s/gra1w6a3n2owf6bbor3ffcua5gn9fy60.

Организаторите благодарят на всички автори за тяхното активно участие и солидарност към усилията сборникът да стане факт. Специални благодарности и на спонсора Фондация “Солидарно общество”, без който книгата нямаше да достигне до своите читатели.

ОЩЕ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване